shipping

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

 1.ไม่รับเปลี่ยน-คืนกรณีสินค้าใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
 2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้ากับบุญถาวร ออนไลน์สโตร์ ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น  
 3.ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้าและปฏิเสธการรับสินค้าทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบหรือชำรุดเสียหายเป็นต้น

 4.ลูกค้าติดต่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับเจ้าหน้าที่ บุญถาวร ออนไลน์สโตร์  โทร 02-657-1111 กด 2 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.
 5.ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยน-คืนสินค้า ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่รับสินค้า
 6.การเปลี่ยน-คืนสินค้าสามารถดำเนินการได้ที่ Customer Service บุญถาวร ทุกสาขา
 7.เอกสารในการดำเนินการเปลี่ยน-คืนสินค้า ดาวน์โหลด
 8.สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า
 9.สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้า ป้ายราคาออก และต้องบรรจุในกล่องหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใบรับประกัน คู่มือ อุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
10.สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ  จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
11.ค่าบริการการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถคืนได้
12.การเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ โดยต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทและผู้ผลิตก่อนทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับเปลี่ยน-คืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

13.ขั้นตอนการเปลี่ยน-คืนสินค้าใช้เวลาตรวจสอบสภาพสินค้า ประมาณ 7 วันทำการ และทางบริษัทฯ แจ้งผลการตรวจสอบกลับลูกค้า
(กรณีเปลี่ยนสินค้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบและนัดวันรับสินค้าใหม่)

14.กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Lifestyle โดยสาเหตุไม่ใช่จากปัญหาผลิตภัณฑ์และสินค้าได้มีการประกอบติดตั้งแล้ว
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

15.กรณีต้องการคืนสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Lifestyle และสินค้าได้มีการประกอบติดตั้งแล้ว โดยสาเหตุไม่ใช่จากปัญหาผลิตภัณฑ์
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก 30% จากราคาสินค้านั้น

 

ประเภทสินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน/คืน

1.สินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า หรือไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
2.กลุ่มสินค้า Pre Order ระยะเวลาจัดส่ง 15 – 30 วันทำการ
3.สินค้าโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษ
4.สินค้าพิเศษจากโรงงาน , สินค้านำเข้าพิเศษ , สินค้าราคาพิเศษ (Clearance Sale)
5.สินค้าประเภทคิ้ว, จมูกบันได, กาวซีเมนต์, ยาแนว, ถ่านไฟฉาย, หลอดไฟ, ฟิวส์
6.สินค้าประเภทเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
7.สินค้าที่มีการติดตั้งหรือใช้งานแล้ว

 

 เอกสารในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้า


บุคคลธรรมดา

1.แบบฟอร์มการเปลี่ยน-คืนสินค้า ดาวน์โหลด
2.ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
3.ใบส่งสินค้า (ตัวจริง)
4.สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีคืนสินค้า)

นิติบุคคล

1.แบบฟอร์มการเปลี่ยน-คืนสินค้า ดาวน์โหลด
2.สำเนาใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน
3.สำเนาใบส่งสินค้า
4.สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีคืนสินค้า)
5.สำเนาบัตรประชาชนผู้เปลี่ยนหรือคืนสินค้า
6.หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
7.ภพ.20 หรือ หนังสือรับรองบริษัท (พร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม)

 

เงื่อนไขการคืนเงิน

              การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการ กรณีที่สินค้าตรงตามเงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนที่ไม่มีสินค้าทดแทน
โดยหลังจากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ จะทำการคืนเงินเข้าวงเงินในบัตรเครดิตหรือเข้าบัญชีธนาคารลูกค้าใช้เวลาดำเนินการภายใน 15 วันทำการ
โดยมีค่าธรรมเนียมคืนเงิน 3%