shipping

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

 1.กรณีเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้ารายการเดิมที่มีปัญหาสาเหตุจากผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 2.บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน - คืนสินค้า กรณีสินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
 3.สินค้าต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์กับ บุญถาวร ออนไลน์สโตร์ เท่านั้น  
 4.สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย, บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า และไม่ผ่านการใช้งาน, ไม่ตัดป้ายตราสินค้า, ป้ายราคาออก และต้องบรรจุในหีบห่อ, สภาพสมบูรณ์      พร้อมใบรับประกัน, คู่มือ, อุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า

 5.สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 6.กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Lifestyle โดยสาเหตุไม่ใช่จากปัญหาผลิตภัณฑ์และสินค้าได้มีการประกอบติดตั้งแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
     ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

 7.กรณีต้องการคืนสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Lifestyle และสินค้าได้มีการประกอบติดตั้งแล้ว โดยสาเหตุไม่ใช่จากปัญหาผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก 30%
     จากราคาสินค้านั้น
 8.ค่าบริการการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถคืนได้
 9.การเปลี่ยน - คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ และผู้ผลิตก่อนทุกกรณี คำตัดสินของทางบริษัทฯถือ
     เป็นที่สิ้นสุด

 10.บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้าที่ลูกค้าสะดวก
     พร้อมนัดวันรับสินค้าใหม่ทันที


ช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้า

ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่บุญถาวร ออนไลน์สโตร์ ก่อนทำการเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกครั้ง โทร.02-657-1111 กด 2 ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยแจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลา 15 วันหลังรับสินค้า เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีสินค้าพร้อมส่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งภายใน 7-14 วันทำการ หากไม่มีสินค้าจะแจ้งเปลี่ยนสินค้าทดแทนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

  สามารถดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ 3 ช่องทางดังนี้

      1.Customer service ร้านบุญถาวร ทุกสาขา
      2.ส่งสินค้ามาที่ บุญถาวร ออนไลน์สโตร์
         ที่อยู่ในการจัดส่ง : แผนกจัดส่ง (รับคืนสินค้า E-COMMERCE)
         ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด
         19/112 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

      3.โดยรถขนส่งบุญถาวร กรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บุญถาวร ออนไลน์สโตร์
         โทร 02-657-1111 กด 2 ทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

ประเภทสินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน/คืน

1.สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
2.กลุ่มสินค้า Pre-Order, สินค้าสั่งผลิต, สินค้าสั่งพิเศษ, สินค้าโปรโมชั่น, สินค้าClearance Sale, สินค้าราคาพิเศษ และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
3.สินค้าประเภทคิ้ว, จมูกบันได, กาวซีเมนต์, ยาแนว, ถ่านไฟฉาย, หลอดไฟ, ฟิวส์, สินค้าประเภทเครื่องมือ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

 เอกสารในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้า


บุคคลธรรมดา

1.แบบฟอร์มการเปลี่ยน-คืนสินค้า ดาวน์โหลด
2.ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
3.ใบส่งสินค้า (ตัวจริง)
4.สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีคืนสินค้า)

นิติบุคคล

1.แบบฟอร์มการเปลี่ยน-คืนสินค้า ดาวน์โหลด
2.สำเนาใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน
3.สำเนาใบส่งสินค้า
4.สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีคืนสินค้า)
5.สำเนาบัตรประชาชนผู้เปลี่ยนหรือคืนสินค้า
6.หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
7.ภพ.20 หรือ หนังสือรับรองบริษัท (พร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม)

 

เงื่อนไขการคืนเงิน

              การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการ กรณีสินค้าตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า หรือที่ไม่มีสินค้าทดแทน
โดยหลังจากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ จะดำเนินการคืนเงินเข้าวงเงินในบัตรเครดิต หรือเข้าบัญชีธนาคารลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ โดยมีค่าธรรมเนียมคืนเงิน 3%